CIVIL I PATRIMONIAL

CIVIL I PATRIMONIAL

El nostre equip de Dret Civil li orienta en matèria contractual, dret de família i successions, arrendament i immobiliari. Així mateix, la nostra firma presta especial atenció al dret patrimonial, de manera que oferim un assessorament integral en la planificació patrimonial, compravenda, gestió i explotació d’actius, due diligence o contractes de construcció.

No hi ha assumpte relacionat amb el dret civil en el qual no comptem amb experiència:

  • Contractes i obligacions: redacció, revisió, negociació i resolució de contractes civils i mercantils, reclamació de deutes i indemnitzacions, responsabilitat civil contractual i extracontractual, etc.
  • Família i successions: separacions, divorcis, liquidació de guanys, pensions alimentàries i compensatòries, custòdia i règim de visites, incapacitacions, tuteles i curateles, testaments, herències, llegats i donacions, impugnació de disposicions testamentàries, partició d’herències, etc.
  • Dret registral i notarial: inscripció de documents públics i privats en els registres de la propietat, mercantil i civil, rectificació d’errors registrals, cancel·lació de càrregues i gravàmens, sol·licitud de notes simples i informatives, escriptures públiques davant notari, actes i poders notarials, etc.
  • Propietat: compravenda, permuta, donació i cessió de béns immobles, due diligence immobiliàries i patrimonials, arrendaments urbans i rústics, propietat horitzontal, servituds, usdefruits, hipoteques, embargaments i execucions, etc.

Si té algun dubte o consulta respecte a un procediment civil o patrimonial, contacti amb nosaltres en el següent enllaç.

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT