PROCESAL CIVIL

PROCESAL CIVIL

A Mateos Legal ens comprometem amb els nostres clients, oferint un servei integral d’assistència jurídica en tota mena de procediments civils, tant judicials com arbitrals.

Davant qualsevol conflicte legal, els nostres clients compten amb un equip amb reconeguda experiència i un profund coneixement tant de les normes processals i arbitrals en totes les jurisdiccions i instàncies com en la prevenció de conflictes mitjançant l’assessorament i la negociació previs.

La nostra filosofia es basa en l’atenció personalitzada, la transparència i la confiança. Estudiem cada cas amb rigor i busquem la millor solució per als nostres clients, vetllant pels seus interessos i drets, aportant les solucions més adequades i plantejant les accions judicials si així es requereix.

Els nostres serveis són globals i abasten totes les fases del procés civil, des de la reclamació prèvia fins a l’execució de la sentència, passant per la interposició i contestació de demandes, la pràctica de proves, la formulació de recursos i la intervenció en actes de conciliació i mediació.

Entre les matèries que tractem es troben:

  • Contractes civils i mercantils: compravenda, arrendament, préstec, hipoteca, fiança, etc.
  • Responsabilitat civil contractual i extracontractual: indemnitzacions per danys i perjudicis derivats d’incompliments contractuals o d’actes il·lícits.
  • Dret de propietat: propietat horitzontal, servituds, usdefruit, propietat intel·lectual i industrial, etc.
  • Dret de consum: reclamacions per defectes o vicis en productes o serveis, clàusules abusives, publicitat enganyosa, etc.

Si vol que li acompanyem en el seu procés de negociació, mediació o reclamació, contacti amb nosaltres en el següent enllaç.

ALTRES ÀREES D'ACTIVITAT