PROTECCIÓ DE DADES

Titular del Domini Web

MATEOS LEGAL S.L.P., domiciliada en 08010- Barcelona, Avinguda Gran Via de les Corts Catalans, 645, 1r 2a, i proveïda de CIF núm. B-65016214. Les dades de contacte del Responsable de Tractament són els següents: Tel. 934760050, e-mail: info@mateos.legal, web: https://www.mateos.legal).

Finalitat del Tractament

Hi ha dues possibles finalitats que poden donar-se individual o conjuntament. Són les següents: (A) En el supòsit de les dades personals dels treballadors -propis o de clients-, gestionar de manera directa o indirecta i el compliment de les obligacions legals; (B) En el supòsit de clients i proveïdors, desenvolupar la normal relació comercial i d’assessorament amb aquests. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de què es tracti i durant el temps necessari que permeti i/o obligui la Llei, sense perjudici del dret de supressió i altres, tractats més endavant, que tenen els titulars d’aquestes dades personals. No es realitzaran perfils dels titulars de dades.

Legitimació

Consentiment explícit dels interessats (o els seus legals representants), abans de dur a terme qualsevol acció/comunicació i en cas de candidats, les empreses de selecció de personal.

Destinataris

Els destinataris que tindran accés a les dades proporcionades serà tot el personal de la societat degudament autoritzat per a tal fi (sigui intern o extern) i tota societat o entitat pública que dins de l’àmbit de les seves competències requereixi legítimament l’accés a les mateixos.

Drets dels Interessats

Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a tractament. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si MATEOS LEGAL està tractant les dades personals que el concerneixen. Els titulars de les dades personals tenen dret a accedir als seus, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de tractament de les seves dades, i en aquest cas només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en alguns supòsits i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris i titulars de les dades podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Societat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots aquests drets es podran exercitar davant el Responsable a través de les diverses formes de contacte escrit establertes més amunt. Així mateix, els usuaris podran, en determinades circumstàncies, plantejar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, podent informar-se en www.agpd.es.

Procedència

L’usuari (o el seu representant legal), amb les seves dades i amb l’acceptació de les cookies en navegar pel lloc web abans indicat. Les dades podran ser facilitats pels usuaris en paper material, correu electrònic o a través del lloc web de MATEOS LEGAL. Els usuaris subministradors de les dades són responsables de la veracitat d’aquests.

Legislació Aplicable

Tot l’anterior està exposat conforme a la “Legislació Vigent” que comprèn de manera principal, el Reglament UE-679/2016 i la Llei orgànica espanyola 3/2018, de 5 de desembre de 2018.